حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) :  ادیان و عرفان: دانشگاه اسلامی علیگره هند

   كارشناسي ارشد:    ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

   كارشناسي : الهیات، گرایش ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

   ادیان هند و بودا

   عرفان و ادب فارسی

   تاریخ تصوف اسلامی

 روش شناسی مطالعات ادیان