حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

عرفان و ادب فارسی: کارشناسی ارشد

 تاریخ تصوف اسلامی 2: کارشناسی ارشد

 زن در ادیان و مکاتب فلسفی: کارشناسی ارشد

 ادیان هند: کارشناسی

 جامعه شناسی دین

 متون عرفانی به زبان انگلیسی

 عرفان نظری

فایل ها و منابع درسی

عرفان و ادب فارسی: کارشناسی ارشد: مثنوی معنوی.

 تاریخ تصوف اسلامی 2: کارشناسی ارشد: جستجو در تصوف ایران؛ تاریخ تصوف.

 زن در ادیان و مکاتب فلسفی: کارشناسی ارشد: زن در ادیان بزرگ جهان و ... طرح درس

 ادیان هند: کارشناسی: تاریخ جامع ادیان.

 جامعه شناسی دین: جامعه شناسی دین همیلتون.

 متون عرفانی به زبان انگلیسی: دائره المعارف ادیان.

 عرفان نظری: فلسفه عرفان.