حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکترحجت الله جوانی، دانشیار دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات


   دكتري (Ph.D) :  ادیان و عرفان: دانشگاه اسلامی علیگره هند

   كارشناسي ارشد:    ادیان و عرفان، دانشگاه تهران

   كارشناسي : الهیات، گرایش ادیان و عرفان، دانشگاه تهران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 85692347

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک : hojjatollahj@alzahra.ac.ir