سمیه  جنگجوی شالدهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

3,447-458(2019) 22 ,S. Jangjooye Shaldehi and D. Ahmadi Dastjerdi, On intrinsically ergodicity of synchronized systems, Journal of Statistics & Management Systems

.D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, On semi-open codes and bi-continuing almost everywhere codes, Topology and its Applications, 270, 2020

.S. Jangjooye Shaldehi, On closing codes, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018) No. 2, pp. 359-366

.S. Jangjooye Shaldehi, On half-synchronized systems, Mathematica, 85(81) (2016) 95-100

.D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Computations on sofic S-gap shifts, Qual. Theory Dyn. Syst. (2013) 12:393

  .2654-2661(D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Dynamics and topology of S-gap shifts, Topology and its Applications 159 (20 

D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Equivalencies between beta-shifts and S-gap shifts, Turkish Journal of Mathematics, (2014) 1-6

 

D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, (S; S')-gap Shifts as a generalization of Run-length-limited Codes, British Journal of Mathematics & Computer Science, 4(19): 2765-2780, 2014

 

D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Generalizing the Asymmetric Run-length-limited Systems, British Journal of Mathematics & Computer Science, 4(8): 1134-1145, 2014


 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها