سمیه  جنگجوی شالدهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   معاون مدیر گروه ریاضی از سال 1399.