سمیه  جنگجوی شالدهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : سیستم های دینامیکی، دانشگاه گیلان.

كارشناسي ارشد: سیستم های دینامیکی، دانشگاه گیلان.

كارشناسي : ریاضی محض، دانشگاه گیلان.

 

زمینه های تدریس

دینامیک نمادی

نظریه ارگودیک

مبانی سیستم های دینامیکی

ریاضی عمومی1، 2، 3

آنالیز ریاضی

معادلات دیفرانسیل

توپولوژی