سمیه  جنگجوی شالدهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

ایام هفته

8-10

12-10

15-13

17-15

شنبه

معادلات دیفرانسیل

رفع اشکال

ریاضی عمومی 1

مباحثی در سیستم‌های دینامیکی

یکشنبه

معادلات دیفرانسیل

ریاضی عمومی 1

 

دوشنبه

مباحثی در سیستم‌های دینامیکی

راهنمایی دانشجویان ارشد

جلسه گروه

سه شنبه

ریاضی عمومی 1

رفع اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها و منابع درسی