دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

سوابق اجرایی

دانشكده الهيات و ادبيات مدير گروه مطالعات خانواده از 79/7 تا 80/4

دانشكده الهيات و ادبيات معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي از80/6 تا 82/3

دانشكده الهيات معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي82 تا 85/10

دانشكده الهيات مدير گروه علوم قرآن و حديث86/10 تا 90/9

عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه تحقيقات علوم قران و حديث (علمی تخصصی )83/2 تا 89/7

دانشکده الهیات معاون آموزشی 97/5 تا 98/6