دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تربیت مدرس)

 

كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تربیت مدرس)

كارشناسي : علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تهران)

 

زمینه های تدریس

   علوم قرآن( مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد)

   تاریخ حدیث( مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد)

   تفسیر قرآن( مقطع کارشناسي)

    آراء معاصران در حوزه قرآن ( مقطع دکتري)

   آراء معاصران در حوزه حديث( مقطع دکتري)
   اصول و مقدمات تفسير( مقطع کارشناسي)

   رابطه متقابل قرآن و سنت( مقطع کارشناسي)

   تاريخ وکتابت قرآن کريم و قرائات ( مقطع کارشناسي)