دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

برنامه درسی

 آراء معاصران درباره قرآن کریم( دکتری)

 تاریخ حدیث(ارشد)و ( کارشناسی)

 علوم قرآنی 2(ارشد)

 آراء معاصران درباره حدیث( دکتری)

 علوم قرآنی 3(کارشناسي)

 اصول و مقدمات تفسير(کارشناسي)

 تاريخ و کتابت قرآن و قرائات(کارشناسي)

 تفسير قرآن کريم(کارشناسي)

 

 

 

فایل ها و منابع درسی

طرح درس علوم قرآن 2

طرح درس تاریخ کتابت و قرائت قرآن