دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

برنامه درسی

 آراء معاصران درباره قرآن کریم( دکتری)

 آراء معاصران درباره حدیث( دکتری)

 علوم قرآنی 2(ارشد)

 تاریخ حدیث(ارشد)و ( کارشناسی)

 علوم قرآنی 3(کارشناسي)

 اصول و مقدمات تفسير(کارشناسي)

 تاريخ کتابت و قرائات قرآن (کارشناسي)

 علوم قرآن2(کارشناسی)

 

 

 

فایل ها و منابع درسی

طرح درس علوم قرآن 2 مقطع ارشد

طرح درس تاریخ کتابت و قرائت قرآن مقطع کارشناسی

 طرح درس  علوم قرآنی3 مقطع کارشناسی

 طرح درس علوم قرآنی2 مقطع کارشناسی

 طرح درس آراء معاصران در حوزه قرآن کریم مقطع دکترا

 طرح درس آراء معاصران در حوزه حدیث مقطع دکترا

 طرح درس تاریخ حدیث شیعه مقطع کارشناسی