دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

خانم دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث


   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث (دانشگاه تربیت مدرس)

   كارشناسي ارشد:  علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تربیت مدرس)

   كارشناسي : علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تهران)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

   تلفن:  85692078

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک : s.jalali@alzahra.ac.ir