دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

 

 

 

 

 

دکتر سهیلا جلالی کندری، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث (دانشگاه تربیت مدرس)

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تربیت مدرس)

   كارشناسي :علوم قرآن و حدیث(دانشگاه تهران)

 

  آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

  تلفن:85692078

  دورنگار :88058923

  پست الکترونیک :s.jalali@alzahra.ac.ir

s_jalalik@yahoo.com

sjalalik40@gmail.com