کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گروه علوم کامپیوتر از سال 1390 تا 1393

معاون گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی از سال 1391 تا 1393

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا – گروه علوم کامپیوتر از سال 1396 تا کنون