کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی - ترم دوم 99-98

 

روز/ساعت ۰۷:۰۰
۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۲:۰۰
شنبه
حضور
هرهفته
زبان برنامه نويسي۲ (نظري)
گروه:۰۱هرهفته
محل:۱۰۴ روانشناسي
اصول سيستمهاي كامپيوتري
گروه:۰۵هرهفته
محل:۴۱۰
مشاوره
(با هماهنگي قبلي)
هرهفته

يك شنبه
حضور
هرهفته
زبان برنامه نويسي ۲ (عملي)
گروه:۰۱هرهفته
محل:۱۰۴ روانشناسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
گروه:۰۳هرهفته
محل:۵۰۱
حضور
هرهفته

دو شنبه
ساختمان داده
گروه:۰۱هرهفته
محل:۲۰۵ روانشناسي
اصول سيستمهاي كامپيوتري
گروه:۰۵هرهفته
محل:۵۰۳
حضور
هرهفته
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
گروه:۰۳هرهفته
محل:سايت كارشناسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
گروه:۰۳هرهفته
محل:سايت كارشناسي

سه شنبه
حضور
هرهفته
راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
هرهفته

چهار شنبه
حضور
هرهفته

پنج شنبه


فایل ها و منابع درسی