کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سید کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم کامپیوتر

رزومه کاری
   دكتري (Ph.D) : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

   كارشناسي ارشد: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

   كارشناسي : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

   تلفن: 85692096

   دورنگار : 88058470

   پست الکترونیک : k.izadi AT alzahra DOT ac DOT ir

 


Google scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=Gc2Ri3AAAAAJ&hl=en

Scopus ID: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25823208600

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4138-1490

Researchgate ID: https://www.researchgate.net/profile/Sayyed_Kamyar_Izadi

Publons ID: https://publons.com/researcher/3133410/kamyar-izadi