دکتر حنیفه ایمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   معاون گروه مهندسی عمران، دانشگاه الزهرا، 85-1384


   مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه الزهرا، 1385 تاکنون