دکتر حنیفه ایمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري: مهندسی عمران- گرایش آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 91-1385

عنوان رساله: مدلسازی عددی پخش قائم نفت درآبهای دریایی

   كارشناسي ارشد: مهندسی عمران- گرایش آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 84-1382

عنوان پایان نامه: مدلسازی سه بعدی انتقال رسوب در آبهای ساحلی

   كارشناسي: مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 82-1378

 

زمینه های مورد علاقه

   پخش آلاینده ها

   جریانهای زیست محیطی

   شبیه سازی عددی

   آبهای دریایی

   انتقال رسوب


دروس ارائه شده

   مقطع کارشناسی:

   مهندسی محیط زیست

   مکانیک سیالات

   هیدرولیک

   هیدرولوژی

   بناهای آبی

   مهندسی آب و فاضلاب

   برنامه نویسی کامپیوتری

   محاسبات عددی


   مقطع کارشناسی ارشد:

   هیدرولیک محاسباتی

   هیدرولیک دریا

   مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها