دکتر حنیفه ایمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


حنیفه ایمانیان

 
استادیار گروه مهندسی عمران
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه الزهرا 


   دكتري (Ph.D) :.مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391

   كارشناسي ارشد:.مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384

   كارشناسي :.مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، اتاق 214

   تلفن:2269 8569 (021)

   دورنگار :7537 8861 (021)

   پست الکترونیک :h.imanian@alzahra.ac.ir