حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي

 1. Ganji, Hamid Reza & Eskandari, Ghorban, 2020. “Professional Skepticism: A Model for Public Sector AuditingInternational Journal of Government Auditing—Summer 2020. Pp. 20-22.
 2. حسینی, سید رسول, گنجی, حمیدرضا, اسکندری, قربان, سلطان‌پور, حامد. (1400). بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی و ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر شهرت شرکت‌هاپژوهش های تجربی حسابداری، 11(2)، 81-100. doi: 10.22051/jera.2021.34510.2782

 

 

راهنمایی و مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی دانشجویان

راهنمائی:

زکیه صدیق (): بررسي تاثير احساسات سرمايه گذاران بر انتظارات آنها از سودهاي آتي

 

مشاوره:

افسانه سلطانی (شهریور 1400): ميزان رعايت الزامات حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران بازار اول تابلوي اصلي

زهرا عاشوری فرد (شهریور 1400): نقش شبكه هاي اجتماعي بر بهبود حسابرسي داخلي

پروین محمدزاده (شهریور 1400): مشاركت حسابرسان داخلي در مديريت ريسك و تاثير آن بر تصميمات حسابرسان مستقل

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشي

 1. مهرانی، ساسان؛ حساس یگانه، یحیی؛ ابویی اردکان، محمد و گنجی، حمیدرضا؛ 1398، "طراحی مدل تردید حرفه‌ای حسابرسی مبتنی بر نظریه مبنایی"، فصلنامه دانش حسابرسی (علمی­پژوهشی)، دیوان محاسبات کشور، سال نوزدهم، ش 76، پاییز 98، صص 5 – 38.
 2. نیکبخت، محمدرضا؛ گنجی، حمیدرضا؛ حیدری، حسن؛ 1397، "بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول"، فصلنامه پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی، دانشگاه خاتم (علمی – ترویجی)، دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-71.
 3. گنجی، حمیدرضا و اسکندری، قربان؛ 1393، "واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد و خالص داراییهای عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابرسی (علمی­پژوهشی)، دیوان محاسبات کشور، سال 14، ش 57، زمستان 93، صص 173–190.
 4. مهرانی، ساسان؛ اسکندری، قربان و گنجی، حمیدرضا؛ 1393، "رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام"، فصلنامه مطالعات تجربي حسابداری مالي (علمی­پژوهشی) – مطالعات حسابداری سابق، دانشگاه علامه طباطبايي، ش 42، تابستان 93، صص 115–138.
 5. مشایخی، بیتا و گنجی، حمیدرضا؛ 1393،"تاثیر کیفیت سود بر پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی"، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (علمی­پژوهشی)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، سال 6، ش 22، تابستان 93، صص 147–173.
 6. مشایخی، بیتا؛ تحریری، آرش؛ گنجی، حمیدرضا و عسکری، محمدرضا؛ 1389، "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین علائم بنیادی مستخرج از صورت های مالی و بازده سهام"، فصلنامه بورس اوراق بهادار (علمی­پژوهشی)، سازمان بورس و اوراق بهادار، ش 12، زمستان 89، صص 109–127.
 7. اعتمادی، حسین؛ گنجی، حمیدرضا و مهرابی کوشکی، علی؛ 1388، "بهره وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت"، فصلنامه مدیریت بازرگانی (علمی­پژوهشی) – دانش مديريت سابق، دانشگاه تهران، ش 3، پائیز و زمستان 88، صص 23–38.
 8. اعتمادی، حسین؛ مهرابی کوشکی، علی و گنجی، حمیدرضا؛ 1388، "بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی (علمی­پژوهشی) – چشم انداز مدیریت سابق، دانشگاه شهيد بهشتي، ش 33، زمستان 88، صص 85–103 .
 9. مهرانی، ساسان؛ عسکری، محمدرضا؛ تحریری، آرش و گنجی، حمیدرضا؛ 1388، "بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و عدم وجود حباب قیمتی و تعیین عوامل موثر بر آن"، فصلنامه بورس اوراق بهادار (علمی­پژوهشی)، سازمان بورس و اوراق بهادار، ش 8، زمستان 88، صص 115–132.
 10. مهرانی، ساسان؛ گنجی، حمیدرضا؛ تحریری، آرش و عسکری، محمدرضا؛ 1388، "ارزیابی رتبه بندی شرکت­ها بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات غیرحسابداری و مقایسه آن با رتبه­بندی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهراننشریه توسعه و سرمایه (علمی ترویجی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن حسابداری ایران، ش 3، بهار و تابستان 88، صص 7–32.
 11. نیکبخت، محمدرضا؛ عسکری، محمدرضا؛ گنجی، حمیدرضا و تحریری، آرش؛ 1386، "تبيين عوامل موثر بر بازده غيرعادي كوتاه­مدت سهام شركت­هاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی (علمی­پژوهشی) – مطالعات حسابداری سابق، دانشگاه علامه طباطبايي، ش 17، بهار 86، صص 129–150.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1. گنجی، حمیدرضا و اسکندری، قربان؛ 1394، "ارزیابی تحقیقات حسابداری"، سیزدهمين همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 94، گواهی چاپ و ارائه مقاله به صورت سخنرانی.
 2. مهرانی، ساسان؛ گنجی، حمیدرضا؛ تحریری، آرش و عسکری، محمدرضا، 1388، "ارزیابی رتبه بندی شرکت­ها بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات غیرحسابداری و مقایسه آن با رتبه­بندی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران"، چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، اردیبهشت 88، گواهی پذیرش مقاله و ارائه به صورت سخنرانی در بخش اصلی.

 

مقالات پذیرفته شده در کنفرانسهای علمی

 1. مهرانی، ساسان؛ حساس یگانه، یحیی؛ ابویی اردکان، محمد و گنجی، حمیدرضا؛ 1396، "ترديد حرفه‌اي"، پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 96، پذیرش مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات.
 2. اسکندری، قربان و گنجی، حمیدرضا؛ 1396، "تئوری پردازی در حسابداری"، پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 96، پذیرش مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات.
 3. تحریری، آرش؛ گنجی، حمیدرضا و عسکری، محمدرضا، 1387، "تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین علائم بنیادی مستخرج از صورت های مالی و بازده سهام"، سومین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، دانشگاه الزهرا، 87، پذیرش و ارائه مقاله به صورت چاپ پوستر.
 4. گنجی، حمیدرضا، 1389، چهاردهمين دوره جشنواره پايان­نامه سال دانشجوئي و دهمین دوره پژوهش برتر دانشجوئی، خرداد 89، پذیرش، درج نام و عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد در كتاب چهاردهم.

 

طرحهای پژوهشی

 1. تهیه طرح کاربردی "مکانسیم های راهبری شرکتی برای هلدینگ همراه اول"، 1396، همکار و مجری طرح، دانشگاه تهران.
 2. تهیه محتوای الکترونیکی درس "مباحث جاری در حسابداری" (مقطع کارشناسی ارشد)، 1387، مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران.

 

 

داوری در مجلات و همایش های تخصصی

 1. فصلنامه "بررسی های حسابداری و حسابرسی"، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، (مهر 1392 – حال)
 2. فصلنامه "پژوهش های تجربی حسابداری"، دانشگاه الزهرا، (دی 1399– حال)
 3. فصلنامه "راهبرد مدیریت مالی"، دانشگاه الزهرا، (دی 1399– حال)
 4. فصلنامه "دانش حسابداری مالی"، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، (دی 1399– حال)
 5. دوفصلنامه "پیشرفت‌های حسابداری"، دانشگاه شیراز، (دی 1399– حال)
 6. دوفصلنامه "حسابداری ارزشی و رفتاری"، دانشگاه دانشگاه خوارزمی، (دی 1399– حال)
 7. فصلنامه "پژوهش حسابداری/حسابداری و منافع اجتماعی"، دانشگاه الزهرا، (مهر 1394 – حال)
 8. فصلنامه "پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی"، دانشگاه خاتم، (مهر 1395 – حال)
 9. کتاب های تخصصی دانشگاهی در زمینه حسابداری، (فروردین 1400 - حال)
 10. چهاردهمين "کنفرانس بین المللی مدیریت"، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، دی 1395.
 11. سیزدهمين "کنفرانس بین المللی مدیریت"، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، دی 1394.
 12. سیزدهمين "همایش ملی حسابداری ایران"، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1394.

افتخارات/جوایز

 • دریافت تقدیرنامه مدرس برگزیده، مرکز مالی ایران – بهمن 1396.
 • دریافت تقدیرنامه مدرس برگزیده به مناسبت روز معلم، دانشگاه پیام نور واحد کرج – اردیبهشت 1388.

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 1. گنجی، حمیدرضا (1389) "اصول حسابداری" کتاب طلائی، چاپ اول، تهران، انتشارات پویندگان دانشگاه.

 

 

سایر پژوهش ها

 1. گنجی، حمیدرضا؛ 1397، "ترديد حرفه‌اي"، فصلنامه حسابدار رسمی (علمی – تخصصی)، جامعه حسابداران رسمی ایران، شماره 42، تابستان 97، صص 35-45.
 2. گنجی، حمیدرضا و احمدی، ریحانه؛ 1396، "به سوی چارچوب نظری تردید حرفه‌اي در حسابرسی"، دو ماهنامه حسابرسان داخلی (علمی – تخصصی)، انجمن حسابرسان داخلی ایران، دی 1396، دوره ۳، شماره ۴ و ۵ – صص 13-30.
 3. گنجی، حمیدرضا و مرادی، فاطمه؛ 1396، " بررسی استفاده فزاینده از تحلیل داده ها در حسابرسی"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 92، آذر و دی 96، صص 88–89.
 4. گنجی، حمیدرضا و مرادی، فاطمه؛ 1396، "گزارشگری تجاری: حسابرسی در عصر تفکر یکپارچه"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 92، آذر و دی 96، صص 117–120.
 5. گنجی، حمیدرضا و احمدی، ریحانه؛ 1396، "چارچوب مفهومی تردید حرفه‌اي در حسابرسی"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 90، شهریور 96، صص 90–95.
 6. گنجی، حمیدرضا و احمدی، ریحانه؛ 1396، "ارزش تحلیلگری داده ها"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 89، تیر 96، صص 78–82.
 7. گنجی، حمیدرضا؛ 1396، " شفاف سازی تعریف معامله های نهانی از سوی دیوان عالی ایالات متحد"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 88، اردیبهشت 96، صص 76–77.
 8. گنجی، حمیدرضا؛ 1395، "جانشین پروری در موسسات حسابرسی"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 86، دی 95، صص 68–71.
 9. گنجی، حمیدرضا؛ 1395، "قانون حسابرسی اتحادیه اروپا"، دو ماهنامه حسابرس (علمی – تخصصی)، سازمان حسابرسی، ش 84، شهریور 95، صص 126–132.
 10. گنجی، حمیدرضا؛ 1394، "بحران‌های اقتصادی شکل‌دهنده دنیای مالی کنونی"، ماهنامه بازار و سرمایه (علمی – تخصصی)، نیکان رسانه بازار سرمایه، ش 63 و 64، آذر و دی 94، صص 15–21.
 11. گنجی، حمیدرضا؛ 1394، "کنترل­های داخلی و حسابرسی داخلی در بانک­ها"، ماهنامه بورس (علمی – تخصصی)، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ش 128 و 129، مهر و آبان 94، صص 68–71.
 12. گنجی، حمیدرضا و حسن­پور، حسن؛ 1394، "ده راه برای اندازه­گیری وجود جو اخلاقی در سطح بالای سازمان"، دو ماهنامه حسابرسان داخلي (علمی – تخصصی)، انجمن حسابرسان داخلي ایران، ش 7، فروردین و اردیبهشت 94، صص 74–77.
 13. گنجی، حمیدرضا و منتي، وحيد؛ 1393، "از كوزو 1992 تا كوزو 2013"، دو ماهنامه حسابرسان داخلي (علمی – تخصصی)، انجمن حسابرسان داخلي ایران، ش 3، مرداد و شهرور 93، صص 49–82.

 

مقالات کنفرانس ها و همایش های بین المللی

 1. Mehrani Sasan, Eskandari Ghorban & Ganji Hamidreza, 2013. "The relation between earnings quality and smoothing and risk" 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013), Famagusta, Northern Cyprus, September 12 – 14, 2013, accepted for oral presentation.
 2. Etemadi Hussein, Ganji Hamidreza & Mehrabi Ali, 2009. "Human Resource Productivity and Its Relationship with Firm’s Market Value", Business and Management Conference (BMC). Durban, South Africa, November 5 – 7, 2009, acceptance of abstract.
 3. Tahriri Arash, Ganji Hamidreza & Asgari Mohammad Reza, 2009. "Evaluating the Effects of Using Technical Analysis Indices on the Investors Return", Business and Management Conference (BMC). Durban, South Africa, November 5 – 7, 2009, acceptance of abstract.
 4. Modarres Ahmad, Asgari Mohammad Reza, Ganji Hamidreza & Tahriri Arash, 2009. "Identifying Effective Factors on the Long- term Abnormal Return of Initial Public Offerings (IPOs) In the Case of Tehran Stock Exchange (TSE)", 45th Meeting of the EURO Working Group on Financial Modeling, Chania, Greece. October 15 – 17, 2009, acceptance of abstract.
 5. Mashayekhi Bita, Tahriri Arash, Ganji Hamidreza & Asgari Mohammad Reza, 2009. "The Effects of Macroeconomic Variables on The Relation Between Fundamental Signals Derived from Financial Statements and Stock Returns", ASBBS 12th International Conference, London, U.K. 7 – 9 August, 2009, accepted for presentation.