حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري تخصصی (Ph.D)حسابداری – دانشگاه تهران (مهر 1391 – بهمن 1396) – معدل 10/18، رساله با درجه ارزشیابی عالی

فوق لیسانس حسابداری – دانشگاه تهران (مهر 1385 – شهریور 1387) – معدل 39/17، پایان نامه با درجه ارزشیابی عالی

لیسانس حسابداری – دانشگاه تهران (مهر 1378 – بهمن 1382) – معدل 60/16

 

زمینه های تدریس

حسابرسی

حسابداري مالی

بازار سرمایه