حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 حمیدرضا گنجی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه حسابداري

 

 

 

https://orcid.org/my-orcid

ORCID ID: 0000-0002-9223-0502

https://publons.com/dashboard/summary/

https://www.researchgate.net/profile/Hamidreza_Ganji2

https://scholar.google.com/citations?user=LKv5mxIAAAAJ&hl=en

 

 

   دكتري (Ph.D): حسابداری – دانشگاه تهران (1396).

   كارشناسي ارشد: حسابداری – دانشگاه تهران (1387).

   كارشناسي: حسابداری – دانشگاه تهران (1382).

 

   آدرس: تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – کوچه دانشگاه – درب شرقی دانشگاه الزهرا – ساختمان مصلی نژاد – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی – طبقه ۵ – کدپستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

   تلفن: ۸۵۶92401 – ۸۸۰۵۸۴۹۱

   دورنگار: ۸۸۰۴۷۸۶۲

   پست الکترونیک: h.ganji@alzahra.ac.ir