حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 حمیدرضا گنجی - HamidReza Ganji

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 
استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

 

 

https://orcid.org/my-orcid

ORCID ID: 0000-0002-9223-0502

https://publons.com/researcher/3741427/hamidreza-ganji/

https://www.researchgate.net/profile/Hamidreza_Ganji2

https://scholar.google.com/citations?user=LKv5mxIAAAAJ&hl=en

 

 

   دكتري (Ph.D): حسابداری – دانشگاه تهران (1396).

   كارشناسي ارشد: حسابداری – دانشگاه تهران (1387).

   كارشناسي: حسابداری – دانشگاه تهران (1382).

 

   آدرس: تهران – خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – کوچه دانشگاه – درب شرقی دانشگاه الزهرا – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی – طبقه 4 – کدپستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

   تلفن: ۸۵۶92401 – ۸۸۰۵۸۴۹۱   

   دورنگار: ۸۸۰۴۷۸۶۲   

   پست الکترونیک: h.ganji@alzahra.ac.ir & ganji_hamidreza@yahoo.com