سوابق اجرایی

  

  • محقق و نویسنده برنامه هاي اقتصادي(صادرات غير نفتي ) در شبكه یک و دو صدا و سيماي جمهوري اسلامي ایران 1376-1380
  •  همكاري با مرکز برنامه ریزي استراتژیک شرکت ایران خودرو 1381-1390
  •  بر گزاري دوره هاي آموزشي درسطوح کارشناسي و مدیریتي در واحد هاي صنعتي و  مشاوره 
  • مدیر مرکز کارآفریني و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا 1386-1390
  • مدیر گروه مدیریت 1391-1392
  • مدیر برنامه ، بودجه و تحول اداري دانشگاه الزهرا 1392-1394
  •  مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه الزهرا از خرداد1396