تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
كارشناسي :مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا

 

زمینه های تدریس

  •           مديريت استراتژيك / مديريت استراتژيك پيشرفته
  • مدیریت استراتژیک بازار
  • بازاريابي بين الملل
  • تئوري هاي پیشرفته مديريت
  • مدیریت کارآفرینی
  • مدیریت سیستم های خرید توزیع و انبارداری
  • تحقيقات بازار
  • مدیریت بازاریابی