دکترمعصومه حسین زاده شهری

 
دانشیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) :  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه شهید بهشتی

   CV   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:88626944

   پست الکترونیک: mhshahri2@gmail.com : mhshahri@alzahra.ac.ir