منیر حسین زاده نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمی، مهتاب ایلخانی زاده و عذرا صبورا (1388). بررسی اثر ترکیبات اللوپاتیک جو خود رو به میزان پروتئین ها، کربوهیدراتها و فعالیت برخی از آنزیم های گندم. مجله زیست شناسی ایران جلد 22 شماره 3 پائیز.


مریم کمالی پور، خدیجه کیارستمی و منیر حسین زاده نمین . (1389). تعیین محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل از کالوس ها وساقه گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.) . فصل نامه گیاهان داروئی.


منیر حسین زاده نمین، حسن ابراهیم زاده و طیبه رجبیان. (1393). مطالعه ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران (Crocus sativus L.) ایران به روش الکتروفورز.مجله زیست شناسی ایران: جلد 27، شماره 4، 1393

سکینه اسمعیلی کناری، منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمی، الهیار فلاح (1393) بررسی اثرات دگر آسیبی اویارسلام ((Cyperus difformis L. بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای برنج طارم محلی (Oryza sativa L. Tarommahalli)  زیست شناسی ایران. 

 Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh, Behzad Ghareyazie, Tayebeh Rajabian, Sara Garavi and Narges Tafreshi. (2009). In vitro expression of apocarotenoid genes in Crocus sativus L. African Journal of Biotechnology. Vol.8(20). 5378-5382.

 Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh, Behzad Ghareyazie, Tayebeh Rajabian  and Hooman Hosseinzadeh Namin . (2010).  Initiation and origin of stigma-like structures (SLSs) on ovary and style explants of saffron in tissue culture. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica . 52/1:55-60. 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  (2007).1. International  medicinal and Aromatic plants Conference on Culinary Herbes. 29 April-04 May, Antalya, Turkey

Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  Nages Tafreshi (2009).3th international symposium on saffron, Fouthcoming challenges in cultivation reseach and economics. 20-23 May. Krokos, Kozani, Greec.

 

Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  Tayebeh Rajabian (2012) 5th International symposium Breeding Research on medicinal and aromatic plants. June 18-20, 2012, held at the University for Veterinary Medicine. Vienna. Austria

Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  Tayebeh Rajabian (2012). Molecular Mapping and Marker Assisted Selection. February 8-11 2012, held at the University for Veterinary Medicine Vienna, Austria.

Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  Fardos Rastgar Jazii (2015). Final conference on saffronomics, 16-18 September,  Almagro, Spain.

Monir Hosseinzadeh Namin, Hassan Ebrahimzadeh  and  Fardos Rastgar Jazii (2013). Cost Conference on Omics technologies for crop improvement and traceability in saffron and allied species. 14th-16th November 2013, Tulln,  Austria

منیر حسین زاده نمین  (1387). پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 29-31 مرداد ماه در دانشگاه تهران (مقاله)

مریم کمالی پور آزاد، خدیجه کیارستمی و منیر حسین زاده نمین (1389). اثر غلظت های مختلف دوهورمون NAA و Kinetin در کالزائی گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.).  شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 25-23 شهریور ماه.

مریم کمالی پور آزاد، خدیجه کیارستمی و منیر حسین زاده نمین (1389). بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی ترکیبات فنلی در کالوس های ساقه ای اکلیل کوهی(Rosmarinus officinalis L.).

شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 25-23 شهریور ماه.

مریم کمالی پور آزاد، خدیجه کیارستمی و منیر حسین زاده نمین  (1389اسفند). بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی ترکیبات فنلی کالوس های ساقه ای گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L.) حاصل از محیط های کشت MS وWPM. همایش علوم گیاهی دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

بی بی رحیمه بیات، منیر حسین زاده نمین (1391). مطالعه آللوپاتی Atemisia  dracunculus بر فیزیولوژی و آناتومی  Triticum aestivum و Brassica napus. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سکینه اسمعیلی   کناری ، منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمی (1391). اثرات اللوپاتی علف هرز اویارسلام Cyperus difformis  بر مراحل زایشی برنج طارم محلی Tarommahalli Oryza sativa . هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سکینه اسمعیلی   کناری ، منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمیف الهیار فلاح (1391). بررسی اثر اللوپاتی اویارسلام Cyperus difformis  بر مراحل رویشی برنج طارم محلی  Oryza sativa Tarommahalli.هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

منیر حسین زاده نمین، حسن ابراهیم زاده و طیبه رجبیان. (1391). مطالعه و مقایسه نتایج فعالیت و ایزوفرم های چهار زیمایه پاد اکساینده در جداکشت خامه حاصل از Crocus sativus L. غنچه گلی  در شرایط زیوه و شیشه. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 25-23 شهریور ماه.

زهرا زاهد، منیر حسین زاده نمین ، سارا غروی (1391). بررسی ارتباط بین تشکیل ساختار کلاله مانند در کشت تخمدان نارس زعفران (Crocus sativus L.) ایران، محتوای رس و فعالیت کاتالازی کالوس های حاصل از کشت بافت. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی 13-15 شهریور 1391 دانشگاه فردوسی مشهد.

زهرا زاهد، منیر حسین زاده نمین (1391). بررسی ارتباط بین فعالیت پراکسیدازی، محتوای پرولین با تشکیل ساختار کلاله مانند در کشت تخمدان نارس .Crocus sativus L ایران. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

زهرا زاهد، منیر حسین زاده نمین (1391). اثرات بافت و عناصر خاک و محتوای پرولین بر تشکیل ساختار های کلاله مانند در کشت بافت تخمدان زعفران مزروعی ( .Crocus sativus L). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

سپیده مشایخی، منیر حسین زاده نمین (1391).

The correlation between proline content and callus percentage in saffron.

کنگره ملی گیاهان داروئی27-28 اردیبهشت -جزیره کیش.

سپیده مشایخی، منیر حسین زاده نمین (1391).رابطه بین بافت خاک و فعالیت آنزیم کاتالاز از طریق الکتروفورز خامه (in vitro) و اثر آن بر ساختار کلاله مانند در( .Crocus sativus L). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14-16 شهریور ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.  

منیر حسین زاده نمین، حسن ابراهیم زاده و طیبه رجبیان. (1391). 27-28 اردیبهشت 1391 کنگره ملی گیاهان داروئی- جزیره کیش.

The study 2DE electrophoresis of  saffron (Crocus sativus L.)’corm at flowering stage.

ماندانا میربخش و منیر حسین زاده نمین، (1392). 25-26 اردیبهشت ، دومین گنگره ملی گیاهان داروئی - تهران. مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

Investigation of in vitro apocarotinoid gene expression in perianth of Saffron (Crucos sativus L.).15-16 May 2013.

 گلنوش علی قنبری ، منیر حسین زاده نمین و ولی اله مظفریان (1392). 7 و 8 اسفند ماه همایش ملی علوم زیستی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. بررسی اثر آللوپاتی اسانس روغنی ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر رشد گیاهچه و پراکسیداسیون لیپد و پرولین دو گونه زراعی گندم و کلزا (پوستر).

گلنوش علی قنبری ، منیر حسین زاده نمین و ولی اله مظفریان (1393) 17-19 اردیبهشت ماه: سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان. بررسی اثر دگرآسیب  اسانس روغنی ترخون (Artemisia dracunculus L.) برجوانه زنی و پارامتر های رشد دو گونه زراعی گندم و کلزا.

سمیه محمد پور، منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمی و الهیار فلاح: (1393)، 27-28 بهمن ماه در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور- پژوهشکده ژنیتک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. تاثیر نانو سیلیس و عصاره ریشه سوروف بر رشد رویشی طارم محلی.

آزاده کریمی جعفری - منیر حسین زاده نمین (1393) 17-18 اردیبهشت ماه:اولین گنکره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی  در پژوهشگاه ملی مهندسی  ژنیتک و زیست فناوری:بررسی اثرات نانو نقره و تنش شوری بر میزان پراکسیداسیون لیپد در بنه زعفران.

آزاده کریمی جعفری - منیر حسین زاده نمین (1393). بررسی اثرات نانو نقره و تنش شوری بر روی رشد رویشی زعفران مزروعی. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 4-7 شهریور 1393 – دانشگاه خوارزمی.

آزاده کریمی جعفری - منیر حسین زاده نمین (1393). بررسی اثرات نانو نقره و تنش شوری بر میزان فتوسنتز و محتوای کلروفیل ها در زعفران. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 4-7 شهریور 1393- دانشگاه خوارزمی.

فیروزه علیرضائی، خدیجه کیارستمی ، منیر حسین زاده نمین (1393) 17-18 اردیبهشت ماه:اولین گنکره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی  در پژوهشگاه ملی مهندسی  ژنیتک و زیست فناوری: بررسی محتوای رزمارینیک اسید در کالوس های حاصل از جداکشت برگ گیاه اوسطوخودوس  (Lavandula angustifolia).

فیروزه علیرضائی، خدیجه کیارستمی ، منیر حسین زاده نمین (1392) 27- اذرماه: اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران- اثر نانو نقره بر ترکیبات فنلی و رزمارینیک اسید در کالوس های حاصل از کشت بافت گیاه اسطوخودوس.

طرحهای پژوهشی

 

1-بررسی اثرات اللوپاتی گونه های آرتیمیزیا بر روی چند گونه علف هرز

2- بررسی کاریوتیپ و مقایسه پروتینها چندین گونه Artemisia  با یکدیگر

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

1-زعفران2: حسن ابراهیم زاده، منیر حسین زاده نمین، گل آندام شریفی، معصومه ملکی و الهه وطن خواه: (1393) انتشارات دانشگاه تهران.

2- دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی: منیر حسین زاده نمین (1395) انتشارات سپهر

3- کشت زعفران در شیشه- ابزاری برای مطالعات بیوتکنولوژی: منیر حسین زاده نمین (1395) انتشارات سپهر

 

سایر پژوهش ها