منیر حسین زاده نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  رئیس اداره آموزش دانشگاه لرستان