منیر حسین زاده نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: دانشگاه لندن 

كارشناسي :دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

  فیزیولوژی گیاهی 1

فیزیولوژی گیاهی 2

رشد و نمو

فیزیولوژی تنش

مبانی فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی عمومی

تنظیم خانواده

بیوشیمی گیاهی

متابولیسم گیاهی

فیزیولوژی تنش (کارشناسی-دکتری)

فیزیولوژی نمو

گیاه پالایی

هالوفیت ها

مباحث نوین در علوم گیاهی

کشت بافت گیاهی

کشت سلول گیاهی و جانوری

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی