منیر حسین زاده نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


منیر حسین زاده نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
  دانشیار گروه علوم گیاهی


   دكتري (Ph.D) :.دانشگاه تهران -ایران.

   كارشناسي ارشد:.دانشگاه لندن - انگلستان.

   كارشناسي :.دانشگاه تهران -ایران.


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن:.88058912.

   دورنگار :...88058912..

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@m.namin