سید علی حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر سید علی حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه حسابداری


   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :