لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی :

1- دروس کارشناسی: ترم مهر99

مسیحیت (1): طرح درس و منابع

مسیحیت (2):طرح درس و منابع

دین و اسطوره شناسی: طرح درس و منابع

»معارف شیعه: طرح درس و منابع

دروس ترم های پیشین

روش های مطالعات دینی 1 و 2

  .یهودیت1و 2

   فرقه های اسلامی 1و 2

2- دروس کارشناسی ارشد: ترم مهر99

_  دین و مسائل جدید:طرح درسو منابع

دروس ترم های پیشین

   تاریخ مسیحیت ارشد

   تاریخ و اعتقادات یهود ارشد

   روش های دین پژِوهی ارشد

   متون دینی به زبان نگلیسی

فایل ها و منابع درسی