لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی :

1-دروس کارشناسی ارشد: ترم بهمن 1400

روش های دین پژوهی/Portals/609/%20%20%20%20%20_1.pdf

تاریخ مسیحیت/Portals/609/%20%20.pdf

2- دروس کارشناسی: بهمن 1400

روشهای مطالعات دینی2

مسیحیت یک طرح درس و منابع

ادیان ایران باستان یک

متون دینی به زبان انگلیسی 2

 

 

1- دروس کارشناسی: ترم مهر1400

 

  • روش های مطالعات دینی 1
  • معارف شیعه: طرح درس و منابع
  •  یهودیت 2
  • متون دینی به انگلیسی(1)

دروس ترم های پیشین

دین و اسطوره شناسی: طرح درس و منابع

فرقه های اسلامی 1و 2

مسیحیت (1): طرح درس و منابع

مسیحیت (2):طرح درس و منابع

 

 

2- دروس کارشناسی ارشد: ترم مهر1400

  •  متون دینی و عرفانی به انگلیسی
  •  تاریخ و اعتقادات یهود

دروس ترم های پیشین

   تاریخ مسیحیت ارشد

  

   روش های دین پژِوهی ارشد

   دین و مسائل جدید:طرح درس و منابع

فایل ها و منابع درسی