لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

لیلا هوشنگی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه ادیان و عرفان
 

 

 

 

 
 
   دكتري (Ph.D) : ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، 1383
   كارشناسي ارشد: ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، 1373
   كارشناسي : ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، 1370
 
   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الاهیات
   تلفن: 85692123
   دورنگار : 88058923
   پست الکترونیک lhoosh@alzahra.ac.ir