لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 


لیلا هوشنگی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه ادیان و عرفان 


   دكتري (Ph.D) : ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، 1383

   كارشناسي ارشد: ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، 1373

   كارشناسي : ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، 1370


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الاهیات

   تلفن: 85692123

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک lhoosh@alzahra.ac.ir