دکتر مونا هوروش


سوابق تحصیلی

دکترای ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1391.

عنوان رساله: "تصویر زنان در نمایشنامه های ادوارد آلبی". تاریخ دفاع 91/2/13. مطالعه ابعاد فمینیستی نمایشنامه های ادوارد آلبی با تکیه بر نقد روانشناختی فمینیستی به خصوص نظریه های لوس ایریگارای.

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1385.

عنوان پایان نامه: "ایلیاد دهه 60: قهرمانی ضدقهرمان در رمان تبصره 22 اثر جوزف هلر". تاریخ دفاع 1385/11/24. مطالعه تطبیقی دو اثر ایلیاد و تبصره 22 با بررسی ابعاد مختلف مقوله قهرمانی در حماسه باستانی و رمان جنگ معاصر با تاکید بر شرایط اجتماعی دهه 1960 در آمریکا.

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1383.

تحصیلات متوسطه و پیش دانشگاهی، رشته تجربی، مرکز آموزشی فرزانگان شیراز (سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان)، 1379.

 

افتخارات و جوایز

جایزه عضو هیات علمی برتر آموزشی از گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا، 12 اردیبهشت 1394.

بورس دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1391-1389.

عضویت هسته هدایت استعدادهای درخشان و استفاده از جوایز تحصیلی دانشجویان ممتاز، دانشگاه شیراز، 1391-1383.

رتبه 1 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز ورودی 1383.

رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، و رتبه 4 در مجموعه زبان انگلیسی (ادبیات، آموزش و مترجمی)، 1383.

رتبه 1 آزمون استخدام ادواری در گروه فرهنگی هنری، 1383.

رتبه 1 فارغ ااتحصیلان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز ورودی 1397.