دکتر مونا هوروش

برنامه درسی

 

نیمسال اول 1400-1399

ادبیات معاصر (کارشناسی)

شنبه 12-10

طرح درس: Contemporary Literature Syllabus

 

شعر انگلیسی (کارشناسی)

شنبه 17-15

طرح درس: English Poetry Syllabus

 

نقد ادبی 2 (کارشناسی ارشد)

یکشنبه 12-10

طرح درس: Literary Theory II- Syllabus

 

نمایشنامه قرن 17 تا 20 (کارشناسی)

یکشنبه 15-13

طرح درس: Drama, 17th to 20th century- Syllabus

 

درآمدی بر ادبیات 2 (کارشناسی)

دوشنبه 15-13

طرح درس: Introduction to Literature II- Syllabus

 

 

نیمسال دوم 99-98

نقد ادبی 1 (کارشناسی ارشد)
شنبه 12-10
طرح درس: Literary Theory I

رمان قرن 20 (کارشناسی)
شنبه : 15:30- 13.30
طرح درس: The 20th Century Novel Syllabus

ادبیات آمریکا 1 (کارشناسی)
شنبه 17:30 - 15:30
طرح درس: American Literature I

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس (کارشناسی)
یکشنبه 15- 10
طرح درس: Drama

 

 

نیمسال اول 99-98

 نمایشنامه معاصر (کارشناسی ارشد)
دوشنبه 17-15
طرح درس: Contemporary Drama syllabus.pdf

 

 رویکردهای نقد ادبی 2 (کارشناسی)
شنبه 12-10
طرح درس:  Literary Theory II syllabus.pdf

 

 نمایشنامه قرن 17 تا 20 (کارشناسی)
شنبه 15-13
طرح درس: 17th to 20th century drama syllabus.pdf

 

 درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 (کارشناسی)
شنبه 17-15
طرح درس: Introduction to Literature II- syllabus.pdf

 

 ادبیات آمریکا 2 (کارشناسی)
یکشنبه 17-15
طرح درس: American Literature syllabus.docx

 

 

نیمسال دوم 98-97

 روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
طرح درس: روش تحقیق- دکتر هوروش 2-97.pdf

 رمان قرن 20 (کارشناسی) 
طرح درس: رمان قرن 20- دکتر هوروش 2-97.pdf

 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس (کارشناسی)
طرح درس: نمایشنامه کلاسیک و رنسانس- دکتر هوروش- 2- 97.pdf