دکتر مونا هوروش


مونا هوروش

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهراتحصیلات:

   دكتري (Ph.D) : ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1391.

   كارشناسي ارشدادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1385.

   كارشناسي : زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1383.


اولویت های پژوهشی:

نمایشنامه، ادبیات داستانی، ادبیات آمریکا، ادبیات فارسی،  ادبیات پس از 9/11

ادبیات تطبیقی و مطالعات بینارشته ای (مطالعات سینما و تئاتر، ادبیات الکترونیک، مطالعات زنان، ادبیات مهاجرت،)

نقد و نظریه ادبی (نقد فمینیستی، نقد روانشناختی، نقد پسااستعماری، پسامدرنیسم و پسا پسامدرنیسم)

 

اطلاعات تماس

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

   کدپستی: 1993893973

   تلفن: 88041461

   دفتر:  اتاق 305 ساختمان قزوینی

   پست الکترونیک : m.hoorvash@alzahra.ac.ir


صفحه شخصی در Google Scholar: کلیک

صفحه شخصی در ResearchGate: کلیک

ORCID: 0000-0003-4876-2322