حجت اله انصاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

  

 1. 1. ارزيابي توانايي موقعيت سنجي مديران صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكردهاي شرطي و غير شرطي، فصلنامه راهبرد مديريت مالي، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، زمستان 98
 2. 2. بررسي اثرات قدرت بازار و ساختار درامدي بر سوداري ريسك ورشكستگي در نظام بانكداري ايران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، تابستان 98
 3. 3. انتخاب سبد سهام فازي با استفاده از الگوريتم هوشمند تركيبي با در نظر گرفتن ريسك نامطلوب، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، تابستان 97
 4. 4. رديابي شاخص بهبوديافته دو مرحله اي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري،فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، بهار96
5. بررسي رابطه بين بازده حاصل از استراتژي شتاب و نقدشوندگي، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، پاییز 92

6. تبيين پديده شتاب و منابع ايجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران چاپ شده در نشریه علمی-پژوهشی دانش سرمایه گذاری-شماره 6-پاییز1392

7. بررسي رابطه برش مقطعي بازدهي و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق­بهادار تهران". چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی. شمارة چهارم-زمستان 9

8. بررسی پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس". چاپ شده در مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی-دوره 15- شماره 54- زمستان 87.

9. آزمون بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران". چاپ شده در مجله دانشور رفتار.(راهبردهای بازرگانی)شماره 50- دی ماه 1390

10. نقد روشهاي متداول ارزشگذاري شركتها و معرفي مدلهاي مناسب". چاپ شده در شماره 24 مجله تحقیقات مالی. 

 

 

 

52-week High Momentum Strategy: Evidence from Iranian Stock Markets”

Journal of Finance and Investment Analysis, vol. 2, no.3, 2013, 157-161

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 "نقد و بررسي روشهاي متداول ارزشگذاري مورد استفاده سازمان خصوصی سازي و پيشنهاد مدلهاي مناسب جهت ارزشگذاري شركتها". پذيرفته و چاپ شده در همايش ملي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بهمن ماه 85. 

طرحهای پژوهشی

 •      شناسايي ، اندازه گيري و مديريت ريسك سيستمي در نظام مالي كشور

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 • "پويايي تيم هاي شش سيگما، راز موفقيت پروژه هاي شش سيگما" تاليف جرج اكس، نشر رسا، 1385

 • "مهم ترين مسئله چيست؟ مفاهيم غير معمول براي سرمايه گذار متفكر"، نشر اتکا، 1398

 

سایر پژوهش ها

راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد

 داوري بیش از 30مقاله در مجلات علمي- پژوهشي