حجت اله انصاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   دبیر علمی نخستين همايش ارزش آفريني هلدينگ ها در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي