حجت اله انصاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  مدیریت مالی- دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: مدیریت مالی- دانشگاه تهران

كارشناسي :مدیریت بازرگانی-دانشگاه لرستان

 

زمینه های تدریس

   مدیریت سرمایه گذاری

   مدیریت مالی

   مهندسی مالی و ریسک