حجت اله انصاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

حجت اله انصاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مدیریت

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی


 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : مدیریت مالی- دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:مدیریت مالی- دانشگاه تهران

   كارشناسي :مدیریت بازرگانی-دانشگاه لرستان


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692426

   دورنگار : 85692426

   پست الکترونیک :hjtansari@gmail.com