حنانه حیدری صوفیانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

حنانه حیدری صوفیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی

دكتري :Inorganic Chemistry- 2012  

کارشناسی ارشد: Inorganic Chemistry- 2007
کارشناسی:  Pure Chemistry - 2003

 

آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:02188041344

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک :  h.heidari@alzahra.ac.ir
 hheidari12@gmail.com