منصور حسامی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

-An Analysis of the Evolution of Kashkul through the Lens of Hans Robert Jauss, coauthor Naghmeh Hossein Ghazvini, scientific research journal of Bagh-e-Nazar, August 2018

- نقاشان زن و بازنمایی جنسیت در هنر ایران مدرن، مقاله مشترک همراه فاطمه زهتاب، فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر، سال ششم، شماره 25، زمستان 1396.

 -Comparative Study of Mehr Symbols in Painting of Safavid Era with Pre-Islamic Era, coauthor Motahhareh Mirzaie, Turkish online Journal of Design, Art & Communication (TOJDAC), Scopus, April 2017.

- خوانش ترامتنی چهار اثر از هنرمند معاصر، آیدین آغداشلو، مقاله مشترک همراه مریم یزدان پناه، فاطمه کاتب، ابولقاسم دادور، فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر، پاییز 96.

- راهبرد قیاس تصویری در فرایند شکل گیری طرح واره در مجسمه سازی، مقاله مشترک همراه علیرضا اصفهانی زاده، نشریه علمی پژوهشی نگره، شماره ، بهار 1396

- جایگاه قیاس بصری در فرایند طراحی و ایده پردازی در مجسمه سازی، مقاله مشترک با علیرضا اصفهانی زاده، نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، دانشگاه هنر، شماره 17، بهار و تابستان 1395

-Minimalist Structures in Urban Space: A Criticism to the Works by Sol Lewitt from the point of View of  Arthur C, Danto, coauthor Farinaz Saberian, in scientific journal of Environmental Management, Mai 2016.

-The Meaning of Order in Persian Painting (The Case Study of Mourning on the Death of Timur), coauthor Maryam Safari, in scientific International Journal of Science & Technology, (Asian Culture and History), July 2015.

-The Plastic Function of Dot’s Place on Farsi Typography, coauthor Faezeh Taheri & Fahimeh Daneshgar, in International Journal of Science & Technology, 2015.

-An Investigation into Conceptual Art with Positivist Approach; A Case Study of Joseph Kosuth, coauthor Mona Emami, in scientific Journal of Language & Literature, 2015.

- کاربرد میراث ساسانی در طراحی نشانه (مطالعه موردی نشانه دانشگاه تهران)، مقاله مشترک همراه مونا امامی، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، پاییز 1394

- نقش هنر تعاملی، تجارت و پایگاه های تعاملی از منظر نشانه شناسی، مقاله مشترک همراه صدیقه عسگری باغبادرانی، عفت السادات افضل طوسی، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی باغ نظر،  1393

- بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تفسیر مخاطب در اثر هنری بر مبنای عنوان، مقاله مشترک همراه پروانه رجب نژاد، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، پاییز 1393

- تجزیه و تحلیل نشانه شناسانه یک اثر از مجموعه هزار و یک شب صنیع الملک، مقاله مشترک همراه مرضیه غلامپور، چاپ شده در نشریه علمی تخصصی نگارینه، دانشگاه بیرجند، 1392

- تعامل نقاشی ایرانی و چینی در سده های (هفتم و هشتم هجری قمری) 13 تا 15 میلادی، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی، پاییز و زمستان 1391

- مطالعه تطبیقی نگارگری ایرانی و نظریه شمایل شناسی اروین پانوفسکی؛ بررسی موردی نگاره پادشاهی جمشید از شاهنامه بایسنقری، مقاله مشترک همراه اکرم احمدی توانا، چاپ شده در نشریه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390

- معنای سنت نزد سنت گرایان از منظر سید حسین نصر، مقاله مشترک همراه غزاله واعظ موسوی، چاپ شده در نشریه علمی تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره اول، بهار 1390

- مفهوم خیر در هنر از منظر سنت گرایان (سید حسین نصر)، همراه مرجان خادمی راد و مرضیه پیراوی، نشریه تخصصی هنر و ادبیات دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره چهارم، پاییز 1390

- نشان از بی نشانی: بررسی تحلیلی اندیشه و هنر چینی بر اساس آثار نقاشی بادا شانرن، مقاله چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1389

- روایت تصویری یا متن: مروری بر اندیشه های پل ریکور، مقاله چاپ شده در نشریه تخصصی فصلنامه هنر، شماره 57، تابستان 1382

- پژوهشی در نقاشی غاری، مقاله چاپ شده در ویژه نامه کیهان فرهنگی، مهر 137

- مقدمه چینی ها به نتیجه نمی رسد، مقاله چاپ شده در روزنامه سلام شماره ی 1851، بیست و هشتم مهر 1376

- نگرشی برهنر چین و ژاپن، مقاله چاپ شده در نشریه علمی ترویجی جلوه ی هنر، شماره ی دوم و سوم، بهار و تابستان 1375

- نقدی بر نمایشگاه دوسالانه ی نقاشی، مقاله چاپ شده در نشریه علمی ترویجی جلوه ی هنر، شماره ی دوم و سوم، بهار و تابستان 1375

- یادداشت فصل، مقاله چاپ شده در نشریه علمی ترویجی جلوه ی هنر، شماره ی دوم و سوم، بهار و تابستان 1375

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

- La Contemporanéité iranienne & allemande ; Une étude comparative des arts plastiques, conférence présentée au département d’études germaniques, à l’Université de Strasbourg, avril 2018.

- La notion de la Créativité et Innovation en Art Contemporain ; Aspects comparatives de l’Iran, de la France et de l’Allemagne, avec Daniel Payot, au colloque international d’Innovation au MISHA, à l’Université de Strasbourg, novembre 2017.

-Les Valeurs Visuelles des Poteries du Plateau iranien, conférence présentée au département d’études persanes, à l’Université de Strasbourg, novembre 2017.

- گفتمان هویت جهانی و تقابل آن با ساختارهای قدرت در آثار بانوان هنرمند عرب معاصر، همراه حمیده صفایی، مقاله و سخنرانی ارائه شده در همایش بین المللی زنان ایران و عرب، بهمن 1395

- شمایل شناسی شهدا؛ تحلیلی بر دیوارنگاری با موضوعیت شهدای انقلاب اسلامی ایران از منظر اروین پانوفسکی، مقاله و سخنرانی ارئه شده در دومین همایش ملی دیوارنگاری شاهدان شهر، زمستان 1393

-- پژوهشی در مفهوم و چگونگی نوآوری در آثار حسین بهزاد، همراه نرگس بیکمرادی، مقاله پذیرفته شده در همایش دوسالانه نگارگری، موزه هنرهای معاصر تهران، 1392

- نشانه شناسی فرهنگی سه اثر از ناجی العلی، هنرمند فلسطینی مقاومت، مقاله چاپ شده در همایش بین المللی هنر مقاومت، آذر 1392

- آسیب شناسی مدیریت دپارتمان نقاشی دانشکده هنر دانشکاه الزهرا (1385-1390) مقاله مشترک همراه زهرا عیشی، ارائه شده در همایش پیشگامان توسعه، 1391

- پژوهشی در زمینه ها و دلایل شکوفایی هنر دوره ی تیموری در شهر هرات، همراه گلدسته قبادی، مقاله ارائه شده در همایش هنرهای اسلامی، دانشگاه بیرجند، آبان 1390

-- شباهت و تفاوت نگارگری ایرانی در دوره ی ایلخانی با نقاشی چینی در دوره ی یوان، مقاله در همایش مکتب تبریز، اردیبهشت ماه 1388

- شيراز : خاستگاه هويت يابي نگارگري ايراني مكتب تيموري در قرن هشتم هجري قمري، مقاله ارائه شده در همایش مکتب شیراز، آذر ماه 1387

- بحران هویت درهنرهای تجسمی امروز غرب، سخنرانی ارائه شده در دانشکده هنر دانشگاه یزد، دی ماه 1385

- محمدی هروی : از هرات تا اصفهان، مقاله ارایه شده در همایش مکتب اصفهان، آذر 1385

- قزوین شهری به قدمت تاریخ : مروری بر احوال هنرمندان نقاش دربارصفوی، مقاله و سخنرانی ارایه شده در همایش قزوین، شهریور 1385

- Le Rayonnement de l’Humanisme en Art Achéménide, colloque international d’Humanisme iranien, à l’Université de Strasbourg, 2006.

-Double or Multiple Identity of Contemporary Art, article, presented at IRCE, Manchester, England, 2004.

 -The Relationship Between Artistic Creation, Time & Spectator in the Era of New Technology, presented at IRCE, Birmingham, 2002.

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

- "زبان تزیین" همراه مرضیه زارع زاده، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، 1394

- "نقاشی دیواری از طرح تا مرمت"، انتشارات سمت، 1388

- "مجموعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد" و همکاران ( جلد اول و دوم)، انتشارات جهاد هنر، 1385

- "فهرست موضوعی دانشگاه های هنری جهان"، انتشارات هنروران، 1377

- "تکنیکهای گرافیک" (جلد دوم)، انتشارات جهاد هنر، 1376

- "مواد و تکنیکهای نقاشی دیواری"، انتشارات برگ، 1369

 

سایر پژوهش ها