منصور حسامی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

      -  رییس دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا 1375- 1378 و 1391 - 1396

      -  مدیر گروه نقاشی، دانشگاه الزهرا 1372 - 1375