منصور حسامی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :        هنرهای تجسمی               

كارشناسي ارشد:    نقاشی / هنرهای تجسمی

كارشناسي :            نقاشی

 

زمینه های تدریس

   دکتری :                       نظریه و نقد در هنر، نظریه و نقد در هنر معاصر،

   کاشناسی ارشد:               مبانی نظری هنرهای تجسمی، آشنایی با آراء متفکران در باب هنر،  

   کارشناسی :              تاریخ نقاشی ایران، تاریخ نقاشی غرب، تجزیه و تحلیل آثار نقاشی، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی، آشنایی با هنرهای معاصر، نقاشی دیواری