منصور حسامی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر منصور حسامی کرمانی 

 عضو هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنر 

 دانشگاه الزهرا(س)

 دانشیار رشته نقاشی

 

 

    دكتري (Ph.D) : هنرهای تجسمی، استراسبورگ، فرانسه

   كارشناسي ارشد: نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس/  DEA هنرهای تجسمی، استراسبورگ، فرانسه

   كارشناسي :              نقاشی دانشگاه هنر


   آدرس:                         تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن:                           88035801-85692525

   دورنگار :                      88041341

   پست الکترونیک :        m.hessami@alzahra.ac.ir