دکتر مجید ممهد هروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

سوابق اجرایی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1362-1379)

 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا از سال 1379 تا کنون

glis