دکتر مجید ممهد هروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مجید ممهد هروی

 استاد شیمی - شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده فیزیک شیمی 

فوق دکتری: شیمی آلی - دانشگاه ریورساید کالیفرنیا و هامبورگ آلمان

دكتري (Ph.D): شیمی - دانشگاه سالفورد انگلستان

كارشناسي ارشد: شیمی - دانشگاه سالفورد انگلستان

كارشناسي: شیمی - دانشگاه شهید بهشتی


 

 

 

آدرس: گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران.

تلفن: ۹۸۲۱۸۸۰۴۱۳۴۷+

دورنگار: ۹۸۲۱۸۸۶۱۳۹۳۵+

پست الکترونیک:

mmh1331@yahoo.com

m.heravi@alzahra.ac.ir

 

  لینک صفحات شخصی:

Scimet-Alzahra University

Google Scholar

Research Gate

Academia

Linkedin

Publons

Figshare

Zenodo

Scopus

Beprss

Orcid