دکتر مجید ممهد هروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

Mijid Heravi

دکتر مجید ممهد هروی

 استاد گروه شیمی 

   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :    heravi@alzahra.ac.ir