دکتر رضوان حجازی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : حسابداری مدیریت

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

   حسابداری مالی

   حسابداری صنعتی

   حسابداری مدیریت