دکتر رضوان حجازی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

رضوان حجازی

دکتر رضوان حجازی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استاد گروه آموزشی حسابداری
   دكتري (Ph.D) :  حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:   حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي : حسابداری  از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت ایران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 

   تلفن:02185692372

   دورنگار :02188047862

   پست الکترونیک : hejazi33@gmai.com