فاطمه حسن پور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 دکتر فاطمه حسن پور، عضو هیات علمی رشته صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه صنایع دستی 

 

   دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1391-1387

   كارشناسي ارشد:صنایع دستی - طرح و تولید؛ دانشگاه الزهرا؛ 1387-1384

   كارشناسي :صنایع دستی؛ دانشگاه مازندران(بابلسر)؛ 1384-1379

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :f.hassanpour@alzahra.ac.ir