زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • هاشمی، زهرا و خیر، محمد.(1387).  بررسي رابطه ابعاد فراشناخت عاطفي و جهت گيري  هدف. فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز، شماره 11 ، پاييز 1387.
 • هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام. (1389).  بررسي رابطه جهت گيريهاي مذهبي اسلامي با ابعاد هويت.  فصلنامه دانشور شاهد .سال هفدهم، دوره جدید-روانشناسی 14.
 • هاشمی، زهرا و لطیفیان، مرتضی. (1388). بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبکهای يادگيری در ميان دختران وپسران دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شيراز" . مطالعات روان‌شناسي تربيتي. سال ششم. شماره 10، 91-114.
 • هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام. (1392).  مدل يابي علي تاب آوري هيجاني:  نقش دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله اي تنظيم هيجانات، مطالعات روان شناختي الزهرا. دوره9، شماره 1، 9-37.
 • هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام.   (1393). پيش بيني تاب آوري تحصيلي و هيجاني بر مبناي عوامل روان شناختي، خانوادگي، و اجتماعي: مقايسه نيمرخ پيش بيني ابعاد تاب آوري تحصيلي و هيجاني. مطالعات روان شناختي الزهرا. دوره10، شماره 4، 162-137.
 • نیک سیرت، فرشته؛ خادمی، ملوک؛ و هاشمی، زهرا. (1395). رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر. اندیشه های نوین تربیتی. الزهرا، ایران.
 • اخوان، مهناز؛ آذری، مایده؛ و هاشمی، زهرا. (1395). آزمايش سودمندي يک برنامه توان افزاي شناختي براي بهبود کارکردهاي اجرايي در دانش آموزان با نارساييهاي ويژه يادگيري. تحقيقات علوم رفتاري. دوره 14 شماره 3 .
 • بیات، مرضیه؛ هاشمی، زهرا؛ و نقش، زهرا. (1394). مدل علی پیش بینی عملکرد درس زبان دانش آموزان: نقش ارزش تکلیف، خودکارآمدی، ادراک از ساختار هدفی کلاس، اضطراب و راهبردهای شناختی یادگیری.  فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. دوره 9، شماره 13.
 • اخوان، مهناز؛ رباط جزی، فاطمه؛ و هاشمی، زهرا. (1396). بررسي اثربخشي بازيهاي توجه افزا بر كاركرد رياضي دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري رياضي. ناتوانی های یادگیری. دوره ی 6، شماره ی3 .
 • هاشمی، زهرا. (1396). پیش بینی بیشینه خواهی بر اساس ابعاد فراشناختی عاطفی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز. شماره 49، سری 12، 111-134.
 • رحمانی، فهیمه؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. مدل يابي علي خلاقيت نقش سبك هاي تعامل معلم-دانش آموز و نيازهاي بنيادي روانشناختي. انديشه هاي نوين تربيتي: شماره ی 1، دوره ی 14، 7-38.
 • هاشمی، سمیه؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1397). نقش واسطه اي هيجان هاي پيشرفت در رابطه ميان جو رواني-اجتماعي كلاس و فرسودگي تحصيلي. پژوهش در نظامهاي آموزشي، 43، 131-146.
 • نجاتی، فاطمه؛ هاشمی، زهرا؛ اخوان تفتی، مهناز. (1397). كنش هاي اجرايي در كودكان پايه اول ابتدايي با و بدون تجربه پيش دبستاني. روان شناسي تحولي روان شناسان ايراني. دوره ی 14، شماره ی 56، 405-418.
 • عبداللهی، بهناز؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1397). مطالعه نقش واسطه اي خودمهارگري در رابطه بين دينداري با شادكامي. فرهنگ در دانشگاه اسلامي: دوره ی8، شماره ی 1، 29-50.
 • هاشمی، سمیه؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1397). نقش واسطه اي هيجان هاي پيشرفت در رابطه ميان سبكهاي اسنادي و ارزش تكليف با فرسودگي تحصيلي. فرهنگ مشاوره و روان درماني، دوره ی9، شماره ی 34، 119-140.
 • هاشمی، سمیه؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1397). نقش واسطه اي هيجان هاي پيشرفت در رابطه ميان جو رواني-اجتماعي كلاس و فرسودگي تحصيلي. پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 43،  131-146.
 • نقش، زهرا؛ هاشمی، زهرا. (1399). حجم نمونه بهینه در مدل سازی چند سطحی: بررسی تأثیر حجم نمونه بر اثرهای ثابت و تصادفی با استفاده از داده های تیمز. فصلنامه نوآورهای آموزشی، دوره 19، شماره 27، 78-92.
 • Hashemi, Zahra. (2015). An investigation into the relationship of big five personality and maximaizing among male and females: a case of Iranian students. Mediterranean Journal of Social Sciences.Vol.6, 146-152.
 • Hashemi, Zahra. (2016). The mediatory role of motivational beliefs and engagement in relationship between attachment and academic buoyancy and emotional resilience. RECHT & PSYCHIATRIE. (1) 2016.
 • Dabaghi, Zeinab; Hashemi, Zahra & Khademi Ashkzari, Molouk . (2019). The Effect of Social Problem-Solving Skills Training on the Educational Resilience of Children in Labour. Iranian Journal of Learning and Memory, 1 (4), 7-15.
 • مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
 • هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام.   بررسي رابطه جهت گيريهاي مذهبي (اسلامي) با سبکهاي هويت در بين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 84-83". سومين سمينار بهداشت روانی دانشجويان.
 • فاطمه علیزادگانی، هاشمی، زهرا و دلاوری، غزال. (1394). شكل گيري اخلاقيات و معنويات در گذر بهبود رابطه خانواده و مدرسه و اثر آن بر سطح سلامت روح و جسم دانش آموزان. سومين كنفرانس ملي روان شناسي و علوم رفتاري. سالن همایش های تلاش تهران.
 • نوری، ناعمه؛ هاشمی،  زهرا؛ تقی زاده، اکرم. (1394). بررسي رابطه سبكهاي يادگيري دانشجويان  با زبان هاي مختلف در دانشگاه تهران. ارائه شفاهی در  سومين كنفرانس ملي روان شناسي و علوم رفتاري. سالن همایش های تلاش تهران.
 • هاشمی، زهره و هاشمی زهرا. (1394). رابطه هوش هیجانی و استعداد تحصیلی (هوش شناختی)  با رفتارهای پر خطر و پیشرفت تحصیلی. ارائه شفاهی در چهارمین کنگره بین المللی روان شناسی سلامت.
 • هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا؛ بیات، مرضیه. (1395). رابطه عوامل انگیزشی فردی و محیطی با عملکرد در درس زبان انگلیسی. سومین همایش ملی مدرسه با تأکید بر آسیبهای اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران.
 • حیدری، سارا؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1395). تأثیر پایبندی والدین به نماز و اعمال عبادی بر میزان ارتباط با خدا در دانشجویان. کنگره نماز و سلامت روان. 19 و 20 آبان. تهران، ایران.
 • حیدری، سارا؛ هاشمی، زهرا؛ نقش، زهرا. (1395). ارتباط با خدا و تاب آوری در میان دانشجویان. کنگره نماز و سلامت روان. 19 و 20 آبان. تهران، ایران.
 • شرفی، زهرا؛ نقش، زهرا؛ و هاشمی، زهرا. (1395). سبک های فرزند پروری و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی. سومین همایش ملی مدرسه با تأکید بر آسیبهای اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران.
 •  
 • Hashemi, Zahra & Jowkar, Bahram. (2014).  The Investigation of Causal Model of Educational and Emotional Resilience: Teacher As Social Context, Cognitive Emotion Regulation and Coping Strategies. 2nd. International Congrees on Education Research.
 • Hashemi, Zahra. (2014). The causal model of attachment to parents, motivational beliefs and educational and emotional resilience. 3rd International Conference on Psychology and Behavioral Science. Tehran, Shahid Beheshti Univercity.

 

 • Haidari, Sara,  Hashemi, Zahra, Naghsh, Zahra. (2017). The Prediction of Student's Spiritual Relation with God, Based on Their Parents' Religious Believes, Duties and Affections. 5th. World Congress on Research on Education (WCRE 2017). St.Petersburg. Russia.

 

 • Hashemi, Zahra, Naghsh, Zahra. (2017). A Multilevel Structural Equation Model Testing the Influences of Educational Quality and Academic Motivation on Mathematics Performance. 5th. World Congress on Research on Education (WCRE 2017). St.Petersburg. Russia.

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

شناخت اجتماعی (چگونه افراد واقعیت های اجتماعی خود را می سازند؟). نوشته: هربرت بلس، کلوس فیدلر، و فریتز ستراک.  تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا(س).

 

سایر پژوهش ها