زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 استاد راهنمای انجمن علمی از سال 1392-1396

 نماینده شورای راهبردی گروه روان شناسی تربیتی از شروع تا سال 1399

 مدیر گروه روان شناسی تربیتی از خرداد ماه 1399.. ادامه دارد  

  دبیر اجرایی سومین همایش ملی مدرسه سال 1395

دبیر اجرایی دومین کنگره نماز و سلامت روان 1396

دبیر اجرایی ششمین همایش بین المللی مدرسه1399

دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی سلامت خانواده و بهداشت روان