زهرا هاشمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روان شناسی تربیتی

كارشناسي ارشد:  روان شناسی تربیتی 

كارشناسي : زیست شناسی (سلولی- مولکولی)

 

زمینه های تدریس

   روان شناسی رشد 

  آمار استنباطی پیشرفته - روش پژوهش 

  روشها و نظریه های آموزش

روشهای تغییر و اصلاح رفتار ؛ روان شناسی شخصیت